Janne Putsares miljöpolicy

Janne Putsare tar miljöansvar genom:

  • att tillsammans med kunden förbättra miljöarbetet i våra servicelösningar
  • att engagera alla medarbetare för att utveckla miljöarbetet
  • att ställa miljökrav på våra leverantörer
  • att minst följa gällande lagstiftning

Eva Qvarnström VD

Miljöarbetets fyra perspektiv:

Kund

Företaget ska skaffa sig nödvändig information om kundens miljöarbete och föra löpande dialog och uppföljning.

I samarbetet med utsedd kundrepresentant arbeta för rätt hantering av restprodukter och källsortering.

Engagera sina kunder för gemensamma miljöprojekt och anpassade servicelösningar i syfte att förbättra miljön

Kontinuerligt och tydlig redovisa sitt miljöarbete vid kundträffar. 

Medarbetare

Vid alla nyanställningar och introduktioner ska medarbetaren erhålla information om företagets miljöarbete.

Vid kommande fortbildning och kompetensutveckling skall miljöfrågorna ha en given plats.

Vid alla arbetsplatsträffar ska miljöinformation lämnas och då även kundspecifika frågor tas upp.

Leverantörer

Vid byte av produkter ska miljöbalkens utbytesprincip tillämpas.

Vid val av leverantörer ska alltid företaget eftersträva att anlita leverantörer vilka aktivt arbetar med miljöfrågor.

Våra leverantörer ska minst en gång per år redovisa inköpsvolymer samt föreslå alternativa lösningar och produkter med mindre miljöpåverkan.

Lagstiftning

Företagets miljöansvarige ska fortlöpande hålla sig uppdaterad och löpande informera organisationen om förändringar inom miljöområdet.

Miljöansvarig ska ansvara för att alla förändringar gällande lagstiftningen kommuniceras ut till arbetsplatser samt tas upp vid informations- och utbildningstillfällen.

Svensk Miljöbas

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas